การออกแบบผลิตภัณฑ์

        บทเรียนออนไล การออกแบบผลิตภัณฑ์ จัดขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา การออกแบบผลิตภัณ  รหัสวิชา ง30249 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การออกแบบการเรียนรู้รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ นี้ให้นีกเรียนศึกษาความหมาย ลักษณะ และประโยชน์ของและหลักของการออกแบบ รวมถึงโปรแกรมที่ใช้สำหรับการออกแบบ  โดยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ แล้วนำมาฝึกปฏิบัติการสร้างผลิตภัณฑ์ โดยมีการวางแผนปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนตามกระบวนการจัดทำโครงงาน  การจัดเก็บข้อมูล  และการเผยแพร่ผลงานด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารระบบอินเตอร์เน็ต โดยใช้ โปรแกรมออกแบบ มิต Prodesk Top และ โปรแกรมออกแบบ 3มิต Sketchup