การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

          บทเรียนออนไล การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Author จัดทำขึ้นเพื่อ ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การออกแบบการเรียนรู้รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Author โดยให้นีกเรียนศึกษาความหมาย  ลักษณะ และประโยชน์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)  และวางแผนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)  โดยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ แล้วนำมาฝึกปฏิบัติการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop Author  โดยมีการวางแผนปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนตามกระบวนการจัดทำโครงงาน  การจัดเก็บข้อมูล  และการเผยแพร่ผลงานด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารระบบอินเตอร์เน็ต


ความรู้เกี่ยวกับหนังสืออิเล็กหรอนิกส์
การติดตั้งโปรแกรมและส่วนประกอบ Desktop Author
การสร้างหนังสือ
การแทรกข้อความและมัลติมีเดีย
การสร้างปุ่ม buttonsและการเชื่อมโยง
การนำหนังสือไปใช้งาน